یلم 'یک ماه برای پدرم' از مانیا اکبری، امید شمس و دو کتاب شعر تازه، سیاحتی در دنیای مانگا - تماشا

https://youtu.be/xuT1-m0psx0